฿xxx.00 / คืน
ทวีทรัพย์รีสอร์ท
ที่อยู่ : 540 ม.8 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : –
จำนวนห้องพัก: 16 ห้อง

ภาพถ่ายและบรรยากาศภายในทวีทรัพย์รีสอร์ท