chp57

ลิเกพระราชทานถวายเจ้าพ่อพระยาแล

ทุกปีในช่วงประเพณีบุญเดือนหกของจังหวัดชัยภูมินั้น ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาแล อดีตเจ้าเมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยภูมิ จะมีการจ้างลิเกพระราชทาน เช่น คณะสิงห์เสงี่ยม เป็นต้น รวมถึงคณะอื่นๆ ที่ล้วนมีฝีมือในการแสดงลิเกอันสวยงามยิ่ง มาจัดแสดงถวายเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นของไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลาขึ้นทุกที ในการเข้าชมนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และช่างภาพสามารถขอขึ้นไปถ่ายภาพช่วงการแต่งหน้าหลังเวลทีก่อนการแสดงได้ด้วย

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย: สุรวุฒิ สุดหา (YIM PhotoArt Studio)
สำรวจข้อมูล ณ – พ.ย. 2560

ลิเกพระราชทานถวายเจ้าพ่อพระยาแล

 

Category:

Product Description

ลิเกพระราชทานถวายเจ้าพ่อพระยาแล

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลิเกพระราชทานถวายเจ้าพ่อพระยาแล”

Your email address will not be published.