วิถีชีวิตคนหาปลาบึงละหาน
tour-chaiyaphum

วิถีชีวิตคนหาปลาบึงละหาน

วิถีชีวิตคนหาปลาบึงละหาน บึงละหาน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศไทย18,181 ไร่ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และยังมีระบบนิเวศที่ดี บึงละหานได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติของไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับนานาชาติ(Ramsar Site)ต่อสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีของอนุสัญญาแรมซาร์(Ramsar Convention) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat.) และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 มีมติคณะรัฐมนตรี การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 บึงละหานจึงยังไม่ได้อยู่ในทะเบียนรายชื่อของสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ แต่เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์และอนุบาลสัตว์น้ำจึงมีการกำหนดจุดอนุรักษ์จำนวน 2 จุด คือบริเวณศาลเจ้าพ่อหาญคำและบริเวณวิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ ในฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลเข้ามาจากลำห้วยต่างๆเช่น ห้วยลำคันฉู ห้วยหลัว ห้วยยาง ห้วยตาแก้ว เป็นต้น ทำให้ปริมาณน้ำในหนองเออเข้าหากันรวมเป็นหนองขนาดใหญ่ เรียกว่า บึงละหาน ภายในบริเวณบึงมีเกาะที่เกิดจากน้ำท่วมไม่ถึงซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโนน เช่น โนนจาน โนนงิ้ว และน้ำในบึงจะใหลลงแม่น้ำชีในที่สุด เนื่องจากบึงละหานเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่มีระบบกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งน้ำในบึงจึงลดลงมากจนมีสภาพตื้นเขินสามารถนำปศุสัตว์ลงหากินและทำเกษตรได้ในบางพื้นที่ บึงละหานมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่และมีน้ำตลอดทั้งปี ทำให้ปลาสามารถอาศัยและขยายพันธุ์ได้ดี พบปลาอย่างน้อย 25 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ปลาดุกด้าน ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน พบ 9 ชนิด ปลาในวงศ์ปลาหมอ พบ 3 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด ปลาสูบจุด ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาวปลาสร้อยนกเขา ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน

Read More
วิถีวัยรุ่นกับช่วงน้ำหลาก บึงละหาน
tour-chaiyaphum

วิถีวัยรุ่นกับช่วงน้ำหลาก บึงละหาน

วิถีวัยรุ่นกับช่วงน้ำหลาก บึงละหาน ในช่วงเวลาประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศิกายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูน้ำหลากจากการสะสมในฤดูฝนที่ผ่านมาหลายเดือนในแต่ละปี ในชัยภูมิจะมีพื้นที่รับน้ำที่ใหญ่ที่สุดคือบึงละหาน ทุกปีเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าว บึงละหานจะมีน้ำหลากเข้าบึงเป็นปริมาณมาก ประกอบกับได้รับน้ำจากแม่น้ำชีที่อยู่ใกล้กันอีกด้วย ทำให้วิถีชีวิตการประมงจับปลาเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ชาวบ้านวัยรุ่นและเด็กๆ ทั้งหลายก็จะติดตามพ่อแม่ที่มาหาปลา ออกมาเล่นน้ำบริเวณริมบึงละหานกันเป็นจำนวนมากทุกวันอย่างสนุกสนาน

Read More
ชุมชนทำเตาอุดมสุข
tour-chaiyaphum

ชุมชนทำเตาอุดมสุข

ชุมชนทำเตาอุดมสุข ชุมชนทำเตาอุดมสุข บ้านเมืองน้อยเหนือ ตำบลในเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนที่ชาวบ้านยึดอาชีพอุตสาหกรรมการทำเตาดินเผาส่งขายกันมานาน เป็นวิถีชีวิตเก่าแก่ของชุมชนที่ยังรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผาที่ทำก็จะมีเตาถ่าน กระถางดอกไม้ ตุ๊กตาดินเผา เป็นต้น ชาวบ้านเมืองน้อยเหนือ-ใต้ รู้จักการนำเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นภาชนะเครื่องใช้ ตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมาจาก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ปี 09 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแนะนำให้ราษฎรรวมกลุ่ม ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมีสมาชิก 60 คน ในปี 28 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้มีบทบาทส่งเสริมรูปแบบการดำเนินงานกลุ่มชัดเจนขึ้น โดยอบรมการบริหารจัดการ การจัดหาทุน ปัจจุบันมีสมาชิก 243 คน กรรมการ 13 คน สภาพการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่นเนื่องจากสมาชิกได้ทำงานในรูปแบบกลุ่มเป็นระยะเวลานาน สมาชิกปฏิบัติตามกติกากลุ่มทุกคนโดยการจำหน่ายสินค้าขนาดรูปร่าง ราคาเดียวกัน รับผิดชอบเงินกองทุนร่วมกัน ในอดีตเมื่อ 90 ปีที่แล้ว ชาวบ้านเมืองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้อพยพมาจากจังหวัดนคราชสีมาแล้วนำความรู้ด้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีมาตั้งแต่โบราณติดตัวมาด้วย ประกอบอาชีพปั้นเตาดิน เพื่อนำไปแลกข้าวเปลือกมาขาย และเก็บไว้รับประทาน โดยมีการสืบทอดอาชีพปั้นเตาดินมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวเมืองน้อยที่ยึดอาชีพนี้กว่า 200 ครอบครัว เตาดินที่ส่งขาย จะมีราคาขายส่งเริ่มต้นใบละ 55 บาท จนไปถึง 150 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา ขายปลีกใบละ 80 บาท ถึง 200 บาท ช่วงนี้แดดออกดี มีการปั้นเตาส่งขายอย่างน้อยวันละ 100 ใบ สามารถสร้างรายได้ให้กับลูกทีมที่ปั้นเตาอย่างน้อยวันละ 300 – 400 บาท ทำให้ในแต่ละเดือนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว แบบที่ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่น นางปราณี จุลชีพ เป็นอีกหนึ่งคนที่เริ่มปั้นเตาดินตั้งแต่จำความได้ เธอบอกว่า เรียนรู้การปั้นเตาดินแบบดั้งเดิมมาจากพ่อ โดยใช้มือปั้นดินขึ้นรูปให้เป็นเตา แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง ก่อนจะนำไปเผากับเตาแกลบ จากนั้นจะนำไปตกแต่งใช้ถังสังกะสีหุ้มตัวเตา แล้วแต่งให้สวยงามอีกครั้ง ก่อนจะนำส่งออกไปขาย

Read More
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
tour-chaiyaphum

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เป็นอาคารทรงสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่มีความสวยงาม และโดดเด่น เป็นสำนักงานจังหวัดชัยภูมิที่เป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการของจังหวัดชัยภูมิ สถานที่ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ด้านหน้าอาคารทางทิศใต้เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมอันสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีการทางราชการ พิธีการทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมระดับจังหวัดต่างๆ มากมาย และล่าสุดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หากผู้สัญจรผ่านเข้ามาในเมืองชัยภูมิโดยส่วนใหญ่จะต้องผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล จากจุดนั้นจะมองเห็นอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิสวยงามและโดดเด่นเป็นสง่า กลางคืนมีการเปิดไฟสวยงาม น่าถ่ายภาพเป็นอย่างมากครับ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังไม่มีการจัดตั้งจังหวัดชัยภูมิขึ้นเป็นทางการ บริเวณจังหวัดชัยภูมิประกอบไปด้วยเมืองใหญ่ 3 เมือง คือ เมืองชัยภูมิ, เมืองภูเขียว และเมืองสี่มุม (จัตุรัส) ในปี พ.ศ. 2440 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักร โดยการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเดียว เมืองในจังหวัดชัยภูมิ จึงเข้าอยู่ในมณฑลนครราชสีมา ต่อมาในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงรูปการปกครองประเทศครั้งใหญ่ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบ “เมือง” ทั่วราชอาณาจักร แล้วตั้งขึ้นเป็น “จังหวัด” แทน เมืองชัยภูมิ, เมืองภูเขียว และเมืองสี่มุม (จัตุรัส) จึงรวมกันกลายเป็นจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้บริเวณเมืองชัยภูมิจัดตั้งเป็นอำเภอเมืองชัยภูมิยกฐานะเป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมืองชัยภูมิยุบเป็นอำเภอเมืองชัยภูมิก่อนที่จะแยกออกเป็นอำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอบ้านเขว้า เมืองภูเขียวยุบเป็นอำเภอภูเขียว ก่อนที่จะแยกออกเป็นอำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอคอนสาร, อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอบ้านแท่น, อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล เมืองสี่มุมยุบเป็นอำเภอจัตุรัส ก่อนที่จะแยกออกเป็นอำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต, อำเภอหนองบัวระเหว, อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ ปัจจุบัน มีนายชูศักดิ์ ตรีสาร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

Read More
ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
tour-chaiyaphum

ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ สำหรับใครที่สัญจรผ่านมาที่ชัยภูมินั้น ในตอนเช้าตรู่ของทุกวัน ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิจะเปิดให้จับจ่ายซื้อของได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับ เสน่ห์ของตลาดสดเทศบาลชัยภูมิสำหรับช่างภาพทั่วไปแล้ว คือ การเดินถ่ายภาพแบบ Street Photography เนื่องจาก ภายในอาคารตลาดสด ยังมีความเป็นอาคารเก่าแก่จากอดีตหลายสิบปี และยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีการเผาขนหัวหมูแบบดั้งเดิมโดยใช้ไฟจากแก็ส เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานก๋วยจั๊บเป็นมื้อเช้า ภายในตลาดสดจะมีร้านก๋วยจั๊บเจ๊ฮุนที่มีชื่อเสียง รสชาติอร่อย มีให้ชาวชัยภูมิรวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองกัน

Read More